Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter för kunder på Allegio

Allegio respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Vi följer vår personuppgiftspolicy som bygger på EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska Dataskyddsförordningen. Här får du en information om vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Personuppgifter är uppgifter om dig som person, såsom namn och personnummer. I Allegio behandlar vi dels sådana personuppgifter som vi är skyldiga att behandla enligt lag, till exempel för journalföring och dels sådana uppgifter som vi behöver för kontakt med exempelvis myndigheter, hälso- och sjukvården och anhöriga. Vi registrerar namn, adress, e-postadress och telefonnummer till de närstående som du anger och samtycker till. De får allmän information från oss, som kvartalsbrev och inbjudan till närståendeträffar, vanligen via e-post. Vi efterfrågar ditt samtycke till, när och hur samt vilken information du vill att dina närstående ska delges. 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande samt för eventuell fakturering. För lagstadgade journaler så måste journal för hälso- och sjukvårds sparas minst 10 år. Lagkrav för den sociala journalen är att den inte får sparas längre än två år. Övriga anteckningar gallras i samband med att den enskilde inte längre bor i verksamheten.

Tredje part

Vi kan komma att dela insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners. Allegio har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga samarbetspartners som endast kommer att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för. Dina rättigheter Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter om inte lagkrav anger annat.

Allegios dataskyddsombud

Vid ytterligare frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta Allegios dataskyddsombud: styrelsen@allegio.se.